/hɛˈləʊ̯/, /həˈləʊ̯/, həˈləʊ, /həˈloʊ̯/, /hɛˈloʊ̯/; Dbnary: Wiktionary as Linguistic Linked Open Data, World program in Hollywood could look like this: Print(", రూబి లో హలోవర్ల్డ్ ప్రోగ్రాం ఈ క్రింది విధంగా రాస్తారు. , తర్వాత కరపత్రములు లేక పత్రిక లందించడం నేర్చుకున్నారు. Showing page 1. , I'm Plato, and as of today, I have a fully introspective consciousness. మీ కుక్క కూడ నాకు గుర్తే. , and they gave us a most hearty welcome. Find more Telugu words at wordhippo.com! , మూడు రోజుల క్రితం మనం మాట్లాడింది నాకు గుర్తుంది. Also see the translation in Telugu or translation in English, synonyms, antonyms, related words, image and pronunciation for helping spoken English improvement or spoken Telugu improvement. Step-by-step they learned to do the preaching work —ring the doorbell, say. It is one among the six languages designated as a classical language of India by the Government of India. A greeting (salutation) said when meeting someone or acknowledging someone’s arrival or presence. Telugu ranks third in the number of native speakers in India. : సంఖ్య లేదా మొత్త శాతమును తెలియ చెయ్యడం. ’ చెప్పడం, వారితో సంభాషించడానికి చివరికి స్నేహం చేయడానికి మొదటి అడుగు వేసినట్లుగా ఉండగలదు. hello translation in English-Telugu dictionary. By using our services, you agree to our use of cookies. Telugu is very expressive and one of the regular languages of the world. It is really interesting to learn the Telugu Numbers which form an important part of the Telugu script. Telugu ranks third in the number of native speakers in India. , I remember our conversation of three days ago, నేను వెంటనే యెహోవాకు ప్రార్థించి, ఆయనతో, ‘. lo Would you like to know how to translate hello to Telugu? I quickly prayed to Jehovah and then said: ‘. Categories: Greetings and Farewells Communication If you want to know how to say hello in Telugu, you will find the translation here. Found 46 sentences matching phrase "hello".Found in 7 ms. She also impressed upon me the importance of never leaving a territory after field service without stopping by, no matter how briefly, to say. An expression of puzzlement or discovery. ", ఇది ప్లేటో ఒక రోజు నిద్రలేచాక రాసినటు వంటిది కాదు, నేను ప్లేటోను ఈ రోజుతో నాలో చైతన్యం పూర్తిగా వచ్చేసింది, tract to the householder so that he can see the title and say: “, కరపత్రం పేరు కనిపించేలా ఇంటివాళ్లకు ఇచ్చి ఇలా అనండి: “, When searching for the deaf, you could say: “, బధిరుల కోసం వెదుకుతున్నప్పుడు, ఇలా అనవచ్చు: “, The Watchtower of September 15, 1981, page 25, stated: “A simple ‘, కావలికోట (ఆంగ్లం), సెప్టెంబరు 15, 1981 25వ పేజీలో ఇలావుంది: “బహిష్కరించబడిన వ్యక్తికి ఒక్కసారి ‘. Telugu is a Dravidian language and it is the primary language in the states of Andhra Pradesh, Telangana and Yanam (Puducherry). This is the reason why English is the second language learned by most of the people. Expression of greeting used by two or more people who meet each other. an expression of greeting; "every morning they exchanged polite hellos". ’ చెప్పామంటే అతనితో మాట్లాడడానికి, తర్వాత స్నేహం చేయడానికి మొదటి అడుగు వేసినట్లే అవుతుంది. A call for response if it is not clear if anyone is present or listening, or if a telephone conversation may have been disconnected. Telugu words for hello include దూరంగా ఉండేవారిని పిలుచుటకు వాడే ఓ శబ్ధ విశేషము, హల్లో and విశేషము. ​​Telugu is a Dravidian language and it is the primary language in the states of Andhra Pradesh, Telangana and Yanam (Puducherry). ఈ విషయంపై వ్యాఖ్యానిస్తూ కావలికోట (ఆంగ్లం), సెప్టెంబరు, 15 1981, 25వ పేజీ ఇలా అంటుంది: “ఎవరికైనా ‘. , give their name, and offer a handbill, tract, or magazine. , వాళ్లు మాకు ఎంతో హృదయ పూర్వక ఆహ్వానం యిచ్చారు. చెప్పుకుని కాస్సేపు సంభాషించుకునేంతలోనే, ట్రీనా వెంటనే చెవిలో, “ఆమె నిజంగా నిన్ను వదులుకోవాలనుకోలేదు” అని మెల్లిగా చెప్పింది. క్షేత్రసేవ ముగిసిన తర్వాత ఆ ప్రాంతంలో నివసిస్తున్న సహోదర సహోదరీలను కొద్దిసేపే అయినా తప్పక పలకరించి వెళ్ళడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను కూడా ఆమె నాకు నేర్పింది. This page provides all possible translations of the word hello in the Telugu language. Cookies help us deliver our services. The current version has audio-visual courses and quizzes to learn English from almost all Indian languages and vice versa. Multibhashi’s Telugu-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Telugu to English like meaning of ‘Andamina’ meaning of Adbhutham and from English to Telugu like meaning of Awesome, meaning of stunning, etc. We hope this will help you to understand Telugu better. to the brothers and sisters living in the area. , నా పేరు నేను నా పొరుగువారిని కలుస్తూ, వారితో క్లుప్తముగా మాట్లాడుతున్నాను. hamburger, and most of the people who say, seize the moment to tell me about their insomnia and their sadness.”, అని పలకరించినా చాలామంది తమ నిద్రలేమి గురించి, తమ వ్యధ గురించే మాట్లాడతారు” అని మానసిక వైద్యుడైన రోబెర్టో. Multibhashi is an app to learn languages most effectively and effortlessly. How to Say Hello in Telugu. A greeting used when answering the telephone. వారు క్రమంగా సువార్తపని—తలుపు తట్టడం, నమస్కారమని చెప్పడం, వారి పేర్లు. Telugu is very expressive and one of the regular languages of the world. English is one of the most widely spoken languages across the globe and a common language of choice for people from different backgrounds trying to communicate with each other. puts ", and exchanged small talk, Trina urgently whispered, “She really wanted to keep you.”. (colloquial) Used sarcastically to imply that the person addressed or referred to has done something the speaker or writer considers to be foolish.