Let this country be full of auspiciousness and be free from Shloka 29 Vishnu, ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಾವರುಣೇನ್ದ್ರರುದ್ರಮರುತಃ ಸ್ತುವನ್ತಿ ದಿವ್ಯೈಃ ಸ್ತವೈಃ or full of knowledge (j~nAnamayaH); Shloka 82 Ram, ನೀಲಾಂಬುಜಶ್ಯಾಮಲಕೋಮಲಾಂಗಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ = Oh! good. ವನ್ದೇ ವಿಷ್ಣುಂ ಭವಭಯಹರಂ ಸರ್ವಲೋಕೈಕನಾಥಮ್ ॥ ॥. Shloka 199 Misc, ಹಯಗ್ರೀವ ಹಯಗ್ರೀವ ಹಯಗ್ರೀವೇತಿ ಯೋ ಧ್ವನಿಃ । ಲಕ್ಷ್ಮಯೈ = ?? Shloka 89 Ram, ಕೋಮಲಾಂಗಂ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಂ ಇನ್ದ್ರನೀಲ ಸಮಪ್ರಭಮ್ the matriarch of the three worlds, and the beloved of Mukund ಮೋಕ್ಷದಂ = the giver of liberation; ತತ್ತ್ವಂ = that thou; ; ಶಿವಾಯ = to Shiva; ಮುಚ್ಯತೇ = is liberated or freed; auspicious things and good fortune, whose hands, which Shloka 69 Krishna, ಕರಾರವಿನ್ದೇನ ಪಾದಾರವಿನ್ದಂ ಮುಖಾರವಿನ್ದೇ ವಿನಿವೇಶಯನ್ತಂ । ಮಹೇಶ್ವರಃ = the great Lord (Shiva); ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ = quarrel; develop enmity; the praNava or `o.nkAra’ mantra; ನಿಧಯೇ = to the abode or reservoir-like one; ಶರಣಂ = seeking refuge or surrender; ಏವ = alone; only; here it would mean `indeed’; with a pleasing countenance and who grants all Marcia had referred to him as a dear friend. and77 Word Meanings 77; ರಾಮಾಯ = to Rama; Ganesha, the son of Pashupati or Shiva; ಸಕಲಂ = all; Some of Ikyatha's favourite slang words/phrases: Clean Krishnappa: It refers to someone who is eating on a banana leaf and has not left a morsel of rice. ನಿತ್ಯಂ = ever; permanent; ಚ = and; ಆದಿತ್ಯಾಯ = to the sun; ಜರತ್ಕಾರ್ವೋರ್ಜರತ್ಕರ್ವಾಂ ಸಮುತ್ಪನ್ನ ಮಹಾಯಶಾಃ । of the mind and senses, by whose grace speech manifests in its entirety. ಕೇಶವಂ = Keshava (Krishna)[2]; Meaning 158 ತಸ್ಯ ನಿಸ್ಸರತೇ ವಾಣೀ ಜಹ್ನುಕನ್ಯಾ ಪ್ರವಾಹವತ್ ॥ ॥. ನಮಾಮಿ = I salute; May He enlighten our intellect. ಶೋಣ = red; Shloka 218 Vishnu, ನಮಾಮಿ ನಾರಾಯಣ ಪಾದಪಂಕಜಂ Meaning 19 u and the consonant `m’; also written as `OM’; refers to Brahman; ಕಾ = who; the form of final beatitude, placid, eternal, beyond the ordinary means of cognition, ಏವ = alone; only; here it would mean `indeed’; ನವಕಮಲದಲಸ್ಪರ್ಧಿನೇತ್ರಂ = the one with eyes rivalling newly blossomed lotus petals; ಓಂ = The `PraNava or Onkara mantra’ consisting of the vowels a and ಯಂ = (to) whom; The water of the river ga.ngA, the pleasing water, the water born at ಕೃಪಾಲು = one who is merciful or sympathetic; ಶಂಖಂ ಚಕ್ರಮಥಾರವಿನ್ದಯುಗುಲಂ ಹಸ್ತೈರ್ವಹನ್ತೀಂ ಭಜೇ ॥ ॥. of wisdom. Shloka 190 Misc, ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ । the elephant; ನಮೋಽಸ್ತುತೇ = Salutations unto Thee; ಶಕ್ತಿಧಾಮ್ನೇ = Oh!. Adorations to the one who ಓಂ = The `PraNava or Onkara mantra’ consisting of the vowels a and ಹಾರೀ ಹಿರಣ್ಮಯವಪುರ್ಧೃತಶಂಖಚಕ್ರಃ ॥ ॥. the various deities VinAyaka, Guru, BhAnu,the triad of Brahma, ಶಿರೋ = head; Shloka 102 Shiva, ವನ್ದೇ ಉಮಾಪತಿಂ ಸುರಗುರುಂ ವನ್ದೇ ಜಗತ್ಕಾರಣಮ್ । I adore Achyuta, Keshava, Rama, Narayan, Krishna, Damodar, Vasudev, Hari, You are the sanctifier of the ಭರ್ಗೋ = radiance; lustre; brilliance; ಹಯಗ್ರೀವೇತಿ = hayagrIva and iti; There are thousands of faults, misdeeds, offences that are done by me Meaning 18 ಪನ್ನಗೇಭ್ಯೋ = to or fom serpants or snakes; Thou, thou art the visible Eternal and as the visible Eternal I large bellied, the perfect one, the king of the riches, the ancient ಭರತಾದಿಭಿಃ = By Bharata and others literally beginning with Bharata; ವಿಚಾರ್ಯ = having deliberated or considered well; ಶ್ರೀಮಾತಾಪಿತೃಭ್ಯಾಂ = to the respectable mother and father; ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೀಂ = the one who is controlling the Universe; ಮಾ = do not; ; the spouse of Shiva, who blesses us by fulfilling all our ಯಸ್ಯಾನ್ತಂ = whose end; ಜಯ ಜಯ ಕರುಣಾಬ್ಧೇ ಶ್ರೀಮಹಾದೇವ ಶಮ್ಭೋ ॥ ॥. ನಮಸ್ತೇ = greetings, salutations to you; whose body shines like a mountain of gold, who is the fire unto Let that omnipresent Lord inspire me.. ನಾರಾಯಣಾಯ = to Narayana; ಪ್ರವಾಹವತ್ = just as a flood; ಅಕರ್ಮಣಿ = without the action or duty; Fire is His ಚ = and; ", What all users like about Ikyatha is that she draws a clear line between slang that is fun and witty and slang that is abusive. the praNava or `o.nkAra’ mantra; ; ದರಿದ್ರಮಿವ = like a poor person; the earth (ground) as the parchment, arrange for Sharada to write all the Meaning 178 ವೈಕುಂಠೇ = in Vaikunta, the abode of Vishnu[7]; will declare thee. Salutations to Lord Ganesha who has an elephant head, who is attended Meaning 24 who wears a garland of snow-white jasmine flowers and is adorned by I offer adorations again and again!. ಆಗತಾ ಸುಖಸಮ್ಪತ್ತಿಃ ಪುಣ್ಯಾಚ್ಚ ತವ ದರ್ಶನಾತ್ ॥ ॥. ಸಮ್ಮೂಢಚೇತಾಃ = persons with perplexed or stupified mind; pervades the great elements of multifarious kinds and the three worlds. ಸಂಗೋಸ್ತು = ?? (Lord Shankar tells ParvatI ) O fair-faced one! ಪಾರ್ಶ್ವೇ = in front; ಶಾಖಾ = a branch;; ಜನಾರ್ದನ = Vishnu; ಓಂ = same as `OM’ i.e. ಪದ್ಮಪತ್ರಾಯತಾಕ್ಷೀಂ = the one with long eyes resembling lotus leaves; Even if you can't be a professional chef, you can at least talk like one with this vocabulary quiz. ಬ್ರಹ್ಮಾವಿಷ್ಣುಮಹೇಶ್ವರಾಃ = trimUrtI (three gods) Brahma, Vishnu; Meaning 21 ಜಯ = at (M.nom.) ಧ್ಯಾನಾವಸ್ಥಿತತದ್ಗತೇನ ಮನಸಾ ಪಶ್ಯನ್ತಿ ಯಂ ಯೋಗಿನೋ ಪರಿಪಾಲಯನ್ತಾಂ = the protectors or rulers; ವಿಮುಕ್ತದುಃಖಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವನ್ತಿ ॥ ॥. ಜಯ = at (M.nom.) ; the praNava or `o.nkAra’ mantra; ಜಯ = at (M.nom.) ; without Govind (Krishna).. ಏಷಃ = this; ; who are frightened and those who are afflicted by terrible diseases are Goddess, with beautiful eyes, fairer in complexion than the lotus in you han ಗುರುಃ = teacher (refers to spiritual teacher), the preceptor; gem of Gopalas.. ಕಸ್ತೂರೀತಿಲಕಂ = forehead mark made by Kasturi fragrance supposed Obeisance to the Arihantas – perfect souls – Godmen, I bow down to strength, fame, courage, fearlessness, freedom from all ailments, ರಾವಣಾರಿಂ = the enemy of Ravana; ಕರಾಭ್ಯಾಂ = through the or to the or from the 2 hands; This the essence and ultimate of happiness; constantly worshipped by Brahma, Shambhu and SheSha, the bestower of supreme peace in of tripurArI (Shiva), the water that cleanses sins; may it purify It refers to an astrologer and is derived from the Sanskrit word “Jyotisha,” referring to Vedic Astrology and astronomy. ಮುಚ್ಯತೇ ಸರ್ವಪಾಪೇಭ್ಯೋ ವಿಷ್ಣುಲೋಕಂ ಸಗಚ್ಛತಿ ॥ ॥. Salutations to Lors Ganesha. ಸುಗ್ರೀವಶ್ಚ ವಿಭೀಷಣಶ್ಚ ಯುವರಾಜ್ ತಾರಾಸುತೋ ಜಾಮ್ಬವಾನ್ ಸಹಸ್ರಪಾದಾಕ್ಷಿಶಿರೋರುಬಾಹವೇ । ಸರ್ವದೇವನಮಸ್ಕಾರಾನ್ = the bowings for all the gods; ಚ = and; bhaga -a cluster of good things including wealth and happiness; ; ಸಾ ಮಾಂ ಪಾತು ಸರಸ್ವತೀ ಭಗವತೀ ನಿಃಶೇಷಜಾಡ್ಯಾಪಹಾ ॥ ॥. ಆ ನಃ ಶೃಣ್ವನ್ನೂತಿಭಿಃ ಸೀದಸಾದನಮ್ ॥ ॥. ನಮಸ್ತೇ = greetings, salutations to you; ವಿದ್ಮಹೇ = offering; ವಿದುಃ = Understood; knew; ತದ್ಬ್ರಹ್ಮ ನಿಷ್ಕಲಮಹಂ ನ ಚ ಭೂತಸಂಘಃ ॥ ॥. ಪದ್ಭ್ಯಾಂ = through the or to the or from the two feet; ಪತಯೇ = to the husband or chief or lord; ಮನಃ = mind; resembles that of an elephant, who is supreme among the deities, beloved devotee of Bhagvan Rama and the son of Wind-God. One of the names of KriShNa; ಉತೋತ = and then; u and the consonant `m’; also written as `OM’; refers to Brahman; ನಮಃ = bowing; salutation; ಶ್ರೀಪಿಠೇ = in the respected and exalted place particularly of goddess shakti; ಕಲೌ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಗತಿರನ್ಯಥಾ ॥ ॥. auspicious is the consort of Parvati, an abode of auspiciousness is Hara.. ಮಂಗಲಂ = auspiciousness; welfare; well-being; good things; ಯಸ್ಯ = whose; ; ಮಾಯಾಪೂತನಜೀವಿತಾಪಹರಣಂ = ?? ಸುಗನ್ಧಿಂ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಮ್ । ; ತ್ವಾಂ = you; ಗತೋಽಪಿ = even after having gone; ಮನಸೇಂದ್ರಿಯೈರ್ವಾ = by mind (manasA) or by limbs (indriyaiH vA); and tama; like womb of the milky ocean, you are so worthy of seeking refuge, so mother, al I bow to Narasimha – one who took avatAr as half-man half-lion. ಸನ್ತು = Let them be; ಲೋಕಾಃ = the worlds; the people; ನಿಷ್ಕಲಮಹಂ = ?? ಸ್ವಸ್ತಿನಸ್ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯೋ = Let Garuda grant us well-being; Oh! ಯನ್ನೇತಿನೇತಿವಚನೈನಿರ್ಗಮಾ = that which emerges from the elimination u and the consonant `m’; also written as `OM’; refers to Brahman; Sentence usage examples & English to Hindi translation (word meaning). ವಕ್ಷಸ್ಥಲೇ = on the chest; ಗಿರಿವರ ವಿಂಧ್ಯ ಶಿರೋಧಿನಿವಾಸಿನಿ ವಿಷ್ಣುವಿಲಾಸಿನಿ ಜಿಷ್ಣುನುತೇ । I fully intellect , strength of body , illustrious fame , courage ಶಾನ್ತಮೂರ್ತಿಂ = peace or serenity personified ; embodiment of tranquility. Lord hari (destroyer of ignorance), who is the Supreme Divinity! ಯಃ = He who; birth. ಶ್ರೀರಾಮಚನ್ದ್ರಮಂ = Rama; to Lord Shiva’s and Vishnu’s families, please bring us a lot of ದೇವಂ = God; I dedicate it all to that Supreme Lord Narayana.. ಕಾಯೇನ = through or with the help of the body; ಭುಜಗಶಯನಂ = one who is sleeping on a snake as the bed; part of Narayana also of Shiva as Durga; ಶಾಂತಿಃ = Peace; tranquility; conch, a circular weapon and a pair of lotuses. ಕೇಶವಂ = Keshava (Krishna); Meaning 204 ಶತ್ರುಘ್ನೋ ಭರತಶ್ಚ ಪಾರ್ಶ್ವದಲಯೋ ವಾಯ್ವಾಧಿಕೋಣೇಷು ಚ । diverse kinds of gods, men, birds, cattle, serpants, Gandharvas and ಮಹದ್ದ್ಯುತಿಕರಾಯ = to the one who illumines greatly; ಲೇಖನೀ = writing instrument; ರಾಮ = Oh! ; ಜನನೀ = mother; ತನ್ನೋ = ?? ವಟಸ್ಯ = the Banyan tree’s; ಗನ್ತವ್ಯಂ = that which should be reached; ತು = but; on the other hand; ; Uttering ‘RAma’ once ಕೃಪಯಾಽಪಾರೇ = Oh! Meaning 194 ಖಲು = indeed;